Gyepápolás


 

 

Gépek beüzemelése

A gép összeszerelése előtt kérjük, hogy mindig olvassa el a szerelési útmutatót!
Elektromos gépek esetén:
A megfelelő hosszabbító kábelt csatlakoztassa a géphez. Az elektromos fűnyírók kisméretű és könnyű berendezések, melyek ideálisak kis és közepes gyepfelületek (kb. 1000 m2 -ig) gondozására. Előnyei: halk gépek, szinte egyáltalán nem igényelnek karbantartást, mozgékonyak, könnyen kezelhetők.
 

Fűkaszák, fűrészek beüzemelése:

A kétütemű gépeknél kérjük, figyeljen az üzemanyagra. A kétütemű motorokat keverék üzemanyaggal lehet üzemeltetni. Az motorolaj – benzin keverék aránya: 1:40. Válasszon magas minőségű motor olajat (  2T JASO FC, API TC ) és 95-ös oktánszámú benzin szükséges.

Az üzemanyagok esetében felhívjuk figyelmét, hogy E85 (bioetanol) üzemanyag használata kerti kisgépeknél semmiképpen sem ajánlott, se tisztán, se keverékben, mert meghibásodást okozhat!

Benzinmotoros, négyütemű kisgépek beüzemelése:

A gyártás során a motort nem töltjük fel olajjal (kivéve traktorok).  Az ajánlott olaj minősége: 4T API SJ/CF (6 dl) A motorokat 95-ös oktánszámú benzinnel lehet üzemeltetni.

Az üzemanyagok esetében felhívjuk figyelmét, hogy E85 (bioetanol) üzemanyag használata kerti kisgépeknél semmiképpen sem ajánlott, se tisztán, se keverékben, mert meghibásodást okozhat!

Traktorok beüzemelése:

A fűnyíró traktorokat a gyártás során minden esetben próbaként beüzemelik, ezért a motor fel van töltve olajjal, amikor a boltokba kerül. Nivó pálcával ennek ellenére mindig ellenőrizni kell az olajszintet beindítás előtt.

A szükséges olaj minősége: 10W30 4T API SJ/CF ( 1,2…1,6 dl) motor függő.

Az ajánlott üzemanyag az ólommentes 95-ös oktánszámú benzin. Felhívjuk figyelmét, hogy E85 (bioetanol) üzemanyag használata kerti kisgépeknél semmiképpen sem ajánlott, se tisztán, se keverékben, mert meghibásodást okozhat!

Az akkumulátort beüzemelés előtt fel kell tölteni: kb. 2-3 óra.

Garancia

Tisztelt Vásárló!

Minden országban a társaságunk vagy az importőrünk által közzétett garancia meghatározások érvényesek. Készüléke üzemzavarait a garancia keretein belül térítésmentesen elhárítjuk, amennyiben a hiba oka anyag- vagy gyártási hibára vezethető vissza. Reklamáció esetén kérjük, forduljon a készüléke eladójához, vagy a legközelebbi kirendeltségünkhöz. 

Kérjük, ügyeljen arra, hogy vásárláskor a jótállási jegy maradéktalanul kitöltésre kerüljön. A termék beüzemelése, használatának megkezdése előtt feltétlenül olvassa el a jótállási jegyet és a termékhez mellékelt használati útmutatót. Jótállási igényt a vásárló a jótállási jeggyel érvényesíthet, ezért kérjük, hogy őrizze meg a vásárlást igazoló számlát/bizonylatot és a jótállási jegyet, hogy vitás esetben, illetve jótállási időn túli szavatossági igény esetén is kétséget kizáróan igazolni tudja a vásárlás megtörténtét, valamint a megvásárolt termék azonosságát.

A termék meghibásodása esetén a Vásárló a jogait a vásárlás helyén (kereskedőnél), vagy a forgalmazó által megjelölt szerviznél (ezt a közvetlen utat javasoljuk) érvényesítheti. Szervizpartnereink listája a Támogatás/Szervizhálózat menüpontban található.

A termékeinkhez kapcsolódó, a hatályos jogszabályokban előírt kötelezettségeknek minden tekintetben eleget tevő jótállás (garancia) mellett – esetenként, bizonyos feltételek mellett – többlet jótállás (garancia) is igénybe vehető.

I., A FOGYASZTÓ és VÁLLALKOZÁS KÖZÖTT LÉTREJÖTT SZERZŐDÉSSEL megvásárolt termékekhez kapcsolódó, jogszabályban kötelezően előírt jótállást – a jogszabályban szereplő 12 hónap (1 év) időtartammal szemben – 24 hónap (2 év) időtartamban biztosítjuk valamennyi márkanéven forgalmazott termékünkre (MTD, Wolf Garten, Cub Cadet). Ezen jótállás fontosabb szabályai alább is olvashatóak (lásd: Tájékoztató a FOGYASZTÓ és VÁLLALKOZÁS KÖZÖTT LÉTREJÖTT SZERZŐDÉSSEL megvásárolt termékek jótállásával kapcsolatban).

II., A NEM FOGYASZTÓ és VÁLLALKOZÁS KÖZÖTT LÉTREJÖTT SZERZŐDÉSSEL megvásárolt termékekhez kapcsolódóan – amely esetben jogszabály nem ír elő kötelezően jótállást – önkéntes vállalással, 12 hónap időtartamban biztosítjuk a jótállást valamennyi márkanéven forgalmazott termékünkre (MTD, Wolf Garten, Cub Cadet ). Ezen önkéntesen vállalt jótállás fontosabb szabályai alább szintén olvashatóak (lásd: Tájékoztató a NEM FOGYASZTÓ és VÁLLALKOZÁS KÖZÖTT LÉTREJÖTT SZERZŐDÉSSEL megvásárolt termékek jótállásával kapcsolatban).

III., A FOGYASZTÓ és VÁLLALKOZÁS KÖZÖTT LÉTREJÖTT SZERZŐDÉSSEL megvásárolt egyes termékeink esetén lehetőség van az MTD Hungária Kft által önként vállalt további többlet jótállás ( garancia ) igénybevételére. Ez a többlet jótállás kizárólag a fogyasztó és vállalkozás között létrejött szerződéssel megvásárolt egyes termékek esetén érvényesíthető, vagyis a NEM FOGYASZTÓ és vállalkozás között létrejött szerződéssel megvásárolt termékek esetében ilyen többlet jótállás érvényesítésre nincs lehetőség. A jelen

III. pontban írt többlet jótállás feltételeit a Garanciakiterjesztés menüpont alatt találja meg.

A I. és II. pontban írt jótállás feltételeire vonatkozó fontosabb rendelkezések az alábbiak:

A jótállásból eredő jogok a jótállási jeggyel érvényesíthetőek. A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti. A jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerződés megkötését – a termék megvásárlását – bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot – az ÁFA tv. alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát – a fogyasztó bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal érvényesíthetőek. Kérjük ezért tisztelt Vásárlóinkat, hogy őrizzék meg a vásárlást igazoló számlát / bizonylatot és a jótállási jegyet, hogy vitás esetben illetve jótállási időn túli szavatossági igény esetén is kétséget kizáróan igazolni tudják a vásárlás megtörténtét valamint a megvásárolt termék azonosságát.

A termék meghibásodása esetén a Vásárló a jogait a vásárlás helyén (kereskedőnél), vagy közvetlenül a forgalmazó által megjelölt szerviznél (ezt a közvetlen utat javasoljuk) érvényesítheti.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy jótállási igény (pl. térítésmentes javítás, csere stb.) kizárólag a gyártási eredetű, vagyis már a termék értékesítésekor a termékben meglévő hiba alapján érvényesíthető! Bármilyen, megalapozott jótállási igény nélkül megrendelt szolgáltatás esetén (pl. helyszíni kiszállás, szállítás, hiba-megállapítás, szét- és összeszerelés, javítás stb.) a megrendelő köteles megfizetni a megrendelt szolgáltatás ellenértékét (díját).

Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy (Ptk. 8:1. §. (1) bek. 3. pont ).

Vállalkozás: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy (Ptk. 8:1. §. (1) bek. 4. pont ).

Tájékoztató a FOGYASZTÓ és VÁLLALKOZÁS KÖZÖTT LÉTREJÖTT SZERZŐDÉSSEL megvásárolt termékek jótállásával kapcsolatban ( lásd fent I. pont alatt ):

A jótállás időtartama a FOGYASZTÓ és VÁLLALKOZÁS KÖZÖTT LÉTREJÖTT SZERZŐDÉSSEL megvásárolt termék esetében a vásárlás napjától számított 24 hónap.

(1) A jótállási jogokat (igényt) a termék tulajdonosa (jogosult) érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak minősül.

(2) Jótállási igénye alapján a jogosult választása szerinta) kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek – másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva – aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet; vagyb) az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének az alábbi (4) pont szerinti feltételekkel nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.

(3) Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

(4) A kijavítást vagy kicserélést – a dolog tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve kell elvégezni.

(5) A jogosult a választott jótállási igényről másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a kötelezettnek megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a kötelezett adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

(6) A jogosult a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a kötelezettel közölni. Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a jogosult felelős.

(7) A jótállás időtartama a megvásárolt termék vevő részére történő átadásának napjával kezdődik. Ha a termék üzembe helyezését a vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, a jótállás időtartama a termék üzembe helyezése napjával kezdődik. A jótállási határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.

(8) A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető. Ha a jótállásra kötelezett kötelezettségének a jogosult felhívására – megfelelő határidőben – nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított három hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.

(9) Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a jogosult a terméket rendeltetésszerűen nem tudja használni. A terméknek a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a jótállási igény elévülése újból kezdődik. Ezt a szabályt kell alkalmazni arra az esetre is, ha a kijavítás következményeként új hiba keletkezik.

(10) A jótállási igényt a szolgáltatott dolog minden olyan hibája miatt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, amely a megjelölt hibát előidézte. Ha a jogosult a jótállási igényét a dolognak – a megjelölt hiba szempontjából – elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a jótállási igény a dolog egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

(11) A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a kötelezettet terhelik.

(12) Ha a dolog meghibásodásában a jogosultat terhelő karbantartási kötelezettség elmulasztása is közrehatott, a jótállási kötelezettség teljesítésével felmerült költségeket közrehatása arányában a jogosult köteles viselni, ha a dolog karbantartására vonatkozó ismeretekkel rendelkezett, vagy ha a kötelezett e tekintetben tájékoztatási kötelezettségének eleget tett.

(13) Kicserélés vagy elállás esetén a jogosult nem köteles a dolognak azt az értékcsökkenését megtéríteni, amely a rendeltetésszerű használat következménye.

(14) A jótállásra kötelezett vállalkozás mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

(15) A jótállás a jogosultnak jogszabályból eredő jogait nem érinti.

(16) A kijavítás során a fogyasztási cikkbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.

(17) Kijavítás iránti igény teljesítésekor a vállalkozásnak vagy – a javítószolgálatnál közvetlenül érvényesített kijavítás iránti igény esetén – a javítószolgálatnak a jótállási jegyen vagy ahhoz csatoltan fel kell tüntetnie:a) a kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra történő átvételnek az időpontját, valamint gépjármű esetében a kilométeróra állását,b) a hiba okát és a kijavítás módját, továbbác) a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő visszaadásának időpontját, valamint gépjármű esetében a kilométeróra állását.

(18) Kicserélés iránti igény teljesítésekor a vállalkozásnak a jótállási jegyen fel kell tüntetnie a kicserélés tényét és időpontját.

(19) A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható fogyasztási cikket – a járművek kivételével – az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a kijavítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a vállalkozás, vagy – a javítószolgálatnál közvetlenül érvényesített kijavítás iránti igény esetén – a javítószolgálat gondoskodik.

(20) Ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a vállalkozás nem hivatkozhat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés a) pontja értelmében aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

(21) A vállalkozás a fogyasztó nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni, amelyben rögzíti

a) a fogyasztó nevét, címét, valamint nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a jegyzőkönyvben rögzített adatainak a rendeletben meghatározottak szerinti kezeléséhez,

b) a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott ingó dolog megnevezését, vételárát,

c) a szerződés vállalkozás általi teljesítésének időpontját,

d) a hiba bejelentésének időpontját,

e) a hiba leírását,

f) jótállási igénye alapján a fogyasztó által érvényesíteni kívánt jogot, továbbá

g) a >(23) pont szerinti eset kivételével a jótállási igény rendezésének módját vagy az igény, illetve az az alapján érvényesíteni kívánt jog elutasításának indokát.

(22) Ha a vállalkozás jótállási kötelezettségének a fogyasztó által érvényesíteni kívánt jogtól eltérő módon tesz eleget, ennek indokát a jegyzőkönyvben meg kell adni. A jegyzőkönyvnek tájékoztatást kell tartalmaznia arról, hogy fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti. A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani.

(23) Ha a vállalkozás a fogyasztó jótállási igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is – öt munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a fogyasztót.

(24) A vállalkozás a fogyasztó jótállási igényéről felvett jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni.

(25) A jótállási igény bejelentése nem minősül a fogyasztóvédelemről szóló törvény szerinti panasznak.

(26) A vállalkozásnak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

(27) Kijavításra vagy – a (23) pont szerinti esetben – a jótállási igény teljesíthetőségének vizsgálata érdekében az ingó dolgot elismervény ellenében kell átvenni, amelyen fel kell tüntetnia) a fogyasztó nevét és címét,b) a dolog azonosításához szükséges adatokat,c) a dolog átvételének időpontját, továbbá) azt az időpontot, amikor a fogyasztó a kijavított dolgot átveheti.

(28) A (27) pontban előírtak a jótállási igényről felvett jegyzőkönyvben is teljesíthetők.

(29) Ha a fogyasztó kijavítás iránti jótállási igényét közvetlenül a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál kívánja érvényesíteni, a javítószolgálat köteles a vállalkozást haladéktalanul értesíteni a jótállási igény bejelentéséről.

(30) A javítószolgálat a kijavítást a (26) pontban előírtak betartásával köteles elvégezni.

(31) A javítószolgálat a kijavítás iránti jótállási igény intézésekor a (27) pontban foglaltak megfelelő alkalmazásával köteles eljárni.

(32) A (21)-(28) pontokban, valamint a (30) és (31) pontokban foglalt rendelkezések megsértése esetén a fogyasztóvédelmi hatóság jár el a fogyasztóvédelemről szóló törvényben meghatározott szabályok szerint.

(33) A (32) bekezdésben megjelölt rendelkezések a fogyasztóvédelemről szóló törvény alkalmazásában fogyasztóvédelmi rendelkezések.

Jótállásra, fogyasztói jogokra vonatkozó fontosabb jogszabályok: Ptk. 6:159.-167. §§., 6:171.-173. §§.; 151/2003. (IX. 22.) Korm. r.; 19/2014. (IV. 29.) NGM r., 1997. évi CLV. tv.

Tájékoztató a NEM FOGYASZTÓ és VÁLLALKOZÁS KÖZÖTT LÉTREJÖTT SZERZŐDÉSSEL megvásárolt termékek jótállásával kapcsolatban ( lásd fent II. pont alatt ):

A jótállás időtartama a NEM FOGYASZTÓ és VÁLLALKOZÁS KÖZÖTT LÉTREJÖTT SZERZŐDÉSSEL megvásárolt termék esetében a vásárlás napjától számított 12 hónap.

A NEM FOGYASZTÓ és VÁLLALKOZÁS KÖZÖTT LÉTREJÖTT SZERZŐDÉSSEL megvásárolt termékekre vonatkozó jótállásra a Ptk. 6:159.-167. §§., 6:171.-173. §§. rendelkezései az irányadóak. NEM FOGYASZTÓ és VÁLLALKOZÁS KÖZÖTT LÉTREJÖTT SZERZŐDÉSSEL megvásárolt termék pl. a vevő saját üzletszerű gazdasági tevékenységének folytatása érdekében vagy üzletszerű bérbeadás (gépkölcsönzés) érdekében megvásárolt termék, stb. A NEM FOGYASZTÓ és VÁLLALKOZÁS KÖZÖTT LÉTREJÖTT SZERZŐDÉSSEL megvásárolt termékeket érintő jótállás feltételei:

1., A jótállási jogokat kizárólag a termék tulajdonosa érvényesítheti.

2., A jótállási időtartama a megvásárolt termék vevő részére történő átadás napjával kezdődik. A jótállási határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.

3., Hibás teljesítés esetén a jótállásra jogosult – választása szerint – elsősorban kijavítást vagy kicserélést kérhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatott dolog hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a jótállásra jogosultnak okozott érdeksérelmet. Ha sem kijavításra, sem kicserélésre nincs lehetőség, a jótállásra jogosult – választása szerint – jogosult árleszállítást kérni, vagy a szerződéstől elállni, de jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

4., A vállalkozónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést az áru tulajdonságaira és a jótállásra jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel megfelelő határidőn belül, a jótállásra jogosultnak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül elvégezze.

5., A készülék üzembe helyezése és beállítása nem tartozik a jótállási kötelezettség körébe, ezt a vevő megrendelésre a szerviz külön díjtétel felszámítása esetén vállalja.

Jótállási ügyekben az alábbi elérhetőségek állnak rendelkezésre:

www.parkfenntartogepek.hu

E-mail: info@parkfenntartogepek

Tel.: +36-22-399-872

Meghibásodás esetén kérjük, keresse fel a kereskedőt, vagy szervizpartnerünket. A naprakész szervizjegyzék a Partnereink/Szerviz menüpontra kattintva látható.

Vásárlási tanácsok

Jó eszközzel a munka szórakoztatóvá válik!

A kertápolással kapcsolatos termékek legszélesebb köre MTD márkanév alatt kerül értékesítésre. A hobbi kertészetnek hódolók kedvükre választhatnak egyre szélesedő termékpalettánkból, amelynek minden elemére a felhasználóbarát kialakítás mellett a robosztusság és megbízhatóság jellemző. Fűnyíróink közös jellemzője a variálhatóság mellett a kompakt, de ugyanakkor elegáns megjelenés – így választékunkból Ön mindig az adott feladathoz, felhasználáshoz leginkább megfelelő eszközt választhatja ki.

Szempontok a megfelelő fűnyíró kiválasztásához:

Termékeink egytől egyig átgondolt tervezési koncepció alapján kerülnek legyártásra a kompaktság és az egyszerű, de ugyanakkor akadályokat nem ismerő használhatóság jegyében, értékké és ugyanakkor élvezetté téve a fűnyírást a hölgyek számára is.

A kert nagysága

A kert mérete döntő fontosággal bír a szükséges vágás-szélesség szempontjából. Termékkatalógusunkban találja a Vágószélesség és területnagyság táblázatot, amely alapján kiválaszthatja a kertje méretéhez leginkább illő fűnyírót a vágószélesség alapján.

Terepadottságok

Dombos, meredek vagy egyenletlen terepen, nehezen megközelíthető helyeken kerékhajtással és nagy átmérőjű hátsókerékkel rendelkező fűnyírót válasszunk.

Gyűjtés, kiszórás, mulcsozás?

A fűgyűjtővel ellátott fűnyírók gondoskodnak a tiszta és rendezett gyepről. Műanyag és vászon gyűjtőink közül kiválaszthatja az Önnek legmegfelelőbbet, az ürítés a keskenyített kialakításnak köszönhetően gyerekjáték, a tárolás pedig igazán egyszerű.

A gyűjtő nélküli fűnyírók elsősorban magas és nedves fűnél jelentenek előnyt.

Mulcsozásnál a fűnyírás során levágott fű, a kések és a ház formai kialakítása révén, újra és újra visszakerül a pengékhez, addig amíg természetes zöldtrágya nem képződik belőle. Alkalmazása különösen a nyári hónapokban javasolt, hogy a füvet megóvja a kiszáradástól.  

Termékeink között sok a két vagy három funkciót egyidejűleg nyújtó, illetve megfelelő tartozékok segítségével átszerelhető fűnyíró.

Viszonteladók, együttműködő partnerek jelentkezését várjuk

Viszonteladók és mezőgazdasági boltok (MTD, Wolf Garten), együttműködő partnerek (Cub Cadet) jelentkezését az ország bármely pontjáról szívesen fogadjuk!

Elsősorban a  Cub Cadet és a Wolf Garten márkák értékesítéshez keresünk együttműködő partnereket az ország bármely pontjáról, a részletekért keressen bennünket:

Cub Cadet European Power-Shop

8000 Székesfehérvár, Móri út 154.

Lődi Tamás

Tel.: +36 20 95 88 321

e-mail: info@parkfenntartogepek.hu

Melyik mit jelent? Gyűjtés, Mulcsozás, Kiszórás

Gyűjtés

gyujtesA gyűjtés azok számára ajánlott, akiknek nincs idejük arra, hogy gyakran nyírjanak füvet, de tiszta, rendezett gyepet szeretnének. Emellett a kaszálék összegyűjtése azért is jó, mert így a leveleket és elszáradt fűszálakat is eltakaríthatjuk – helyet adva a fűszálakat tápláló fénynek és a víznek. Így persze a gyepnek jó adag vízre is
szüksége van ahhoz, hogy megjelenése egészséges legyen. A kaszálékot pedig komposztálni kell vagy bezsákolni, illetve olyan helyre gyűjteni, ahol nem szembetűnő. Amikor a kaszálékot összegyűjtjük, a késnek kisebb ellenállással kell szembenéznie, hiszen a levágott fűszálak egyenesen a gyűjtőzsákba sodródnak. Így a gyűjtés  energiatakarékosabb, mint a mulcsozás.

Mulcsozás

mulcsozasA mulcsozás a gondosan ápolt kert elmaradhatatlan feladata. Azok számára ajánlott, akiknek a fő szezonban lehetőségük van legalább kétszer egy héten füvet nyírni. Amikor mulcsozunk, a levágott fűszálak tovább keringenek a vágótérben, majd mikor már a fűdarabkák olyan aprók, hogy leesnek a kések mellett, akkor természetes zöldtrágyaként borítják be a gyepfelületet. A fűszálak 90%-a víz, így értékes nedvességpótlásként kerülnek vissza a talajba és nem mennek kárba. Minél apróbb a kaszálék, annál kevésbé látszik a gyepfelületen és annál szebb lesz a kert megjelenése. Ha mulcsozunk, a nyírandó fűszálak hossza ne legyen több 1-2 cm-nél. A fűszálak hosszának  növekedésével arányosan az energiafelhasználás is lényegesen megemelkedik, hiszen minél nagyobb a fű  mennyisége, annál nagyobb az ellenállása is.

Kiszórás

kiszorasHa a kiszórást választjuk, akkor a lenyírt kaszálék a fűnyíróház hátsó vagy oldalsó nyílásán át távozik és visszahullik a gyepre. A gyepápolásnak ez a formája inkább olyan kaszálók nyírására ajánlott, ahol a fű magasabbra nőhet, mert  nem igényelnek olyan gyakori gondoskodást, mint a szépen nyírt kerti gyepfelületek. A kiszórással történő fűnyírás általában nem kifizetődő a ház körül, hiszen a fűszálak előbbutóbb a lakásban, kerti tóban vagy a járdákon fognak  kikötni. A késre gyakorolt ellenállás nagyjából ugyanolyan mértékű mint a gyűjtő funkció esetében, de a gyűjtőből
jövő ellennyomás nincs jelen, így a kiszórás a legenergiatakarékosabb fűnyírási eljárás.