Garancia

Tisztelt Vásárló!

Minden országban a társaságunk vagy az importőrünk által közzétett garancia meghatározások érvényesek. Készüléke üzemzavarait a garancia keretein belül térítésmentesen elhárítjuk, amennyiben a hiba oka anyag- vagy gyártási hibára vezethető vissza. Reklamáció esetén kérjük, forduljon a készüléke eladójához, vagy a legközelebbi kirendeltségünkhöz. 

Kérjük, ügyeljen arra, hogy vásárláskor a jótállási jegy maradéktalanul kitöltésre kerüljön. A termék beüzemelése, használatának megkezdése előtt feltétlenül olvassa el a jótállási jegyet és a termékhez mellékelt használati útmutatót. Jótállási igényt a vásárló a jótállási jeggyel érvényesíthet, ezért kérjük, hogy őrizze meg a vásárlást igazoló számlát/bizonylatot és a jótállási jegyet, hogy vitás esetben, illetve jótállási időn túli szavatossági igény esetén is kétséget kizáróan igazolni tudja a vásárlás megtörténtét, valamint a megvásárolt termék azonosságát.

A termék meghibásodása esetén a Vásárló a jogait a vásárlás helyén (kereskedőnél), vagy a forgalmazó által megjelölt szerviznél (ezt a közvetlen utat javasoljuk) érvényesítheti. Szervizpartnereink listája a Támogatás/Szervizhálózat menüpontban található.

A termékeinkhez kapcsolódó, a hatályos jogszabályokban előírt kötelezettségeknek minden tekintetben eleget tevő jótállás (garancia) mellett – esetenként, bizonyos feltételek mellett – többlet jótállás (garancia) is igénybe vehető.

I., A FOGYASZTÓ és VÁLLALKOZÁS KÖZÖTT LÉTREJÖTT SZERZŐDÉSSEL megvásárolt termékekhez kapcsolódó, jogszabályban kötelezően előírt jótállást – a jogszabályban szereplő 12 hónap (1 év) időtartammal szemben – 24 hónap (2 év) időtartamban biztosítjuk valamennyi márkanéven forgalmazott termékünkre (MTD, Wolf Garten, Cub Cadet). Ezen jótállás fontosabb szabályai alább is olvashatóak (lásd: Tájékoztató a FOGYASZTÓ és VÁLLALKOZÁS KÖZÖTT LÉTREJÖTT SZERZŐDÉSSEL megvásárolt termékek jótállásával kapcsolatban).

II., A NEM FOGYASZTÓ és VÁLLALKOZÁS KÖZÖTT LÉTREJÖTT SZERZŐDÉSSEL megvásárolt termékekhez kapcsolódóan – amely esetben jogszabály nem ír elő kötelezően jótállást – önkéntes vállalással, 12 hónap időtartamban biztosítjuk a jótállást valamennyi márkanéven forgalmazott termékünkre (MTD, Wolf Garten, Cub Cadet ). Ezen önkéntesen vállalt jótállás fontosabb szabályai alább szintén olvashatóak (lásd: Tájékoztató a NEM FOGYASZTÓ és VÁLLALKOZÁS KÖZÖTT LÉTREJÖTT SZERZŐDÉSSEL megvásárolt termékek jótállásával kapcsolatban).

III., A FOGYASZTÓ és VÁLLALKOZÁS KÖZÖTT LÉTREJÖTT SZERZŐDÉSSEL megvásárolt egyes termékeink esetén lehetőség van az MTD Hungária Kft által önként vállalt további többlet jótállás ( garancia ) igénybevételére. Ez a többlet jótállás kizárólag a fogyasztó és vállalkozás között létrejött szerződéssel megvásárolt egyes termékek esetén érvényesíthető, vagyis a NEM FOGYASZTÓ és vállalkozás között létrejött szerződéssel megvásárolt termékek esetében ilyen többlet jótállás érvényesítésre nincs lehetőség. A jelen

III. pontban írt többlet jótállás feltételeit a Garanciakiterjesztés menüpont alatt találja meg.

A I. és II. pontban írt jótállás feltételeire vonatkozó fontosabb rendelkezések az alábbiak:

A jótállásból eredő jogok a jótállási jeggyel érvényesíthetőek. A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti. A jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerződés megkötését – a termék megvásárlását – bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot – az ÁFA tv. alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát – a fogyasztó bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal érvényesíthetőek. Kérjük ezért tisztelt Vásárlóinkat, hogy őrizzék meg a vásárlást igazoló számlát / bizonylatot és a jótállási jegyet, hogy vitás esetben illetve jótállási időn túli szavatossági igény esetén is kétséget kizáróan igazolni tudják a vásárlás megtörténtét valamint a megvásárolt termék azonosságát.

A termék meghibásodása esetén a Vásárló a jogait a vásárlás helyén (kereskedőnél), vagy közvetlenül a forgalmazó által megjelölt szerviznél (ezt a közvetlen utat javasoljuk) érvényesítheti.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy jótállási igény (pl. térítésmentes javítás, csere stb.) kizárólag a gyártási eredetű, vagyis már a termék értékesítésekor a termékben meglévő hiba alapján érvényesíthető! Bármilyen, megalapozott jótállási igény nélkül megrendelt szolgáltatás esetén (pl. helyszíni kiszállás, szállítás, hiba-megállapítás, szét- és összeszerelés, javítás stb.) a megrendelő köteles megfizetni a megrendelt szolgáltatás ellenértékét (díját).

Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy (Ptk. 8:1. §. (1) bek. 3. pont ).

Vállalkozás: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy (Ptk. 8:1. §. (1) bek. 4. pont ).

Tájékoztató a FOGYASZTÓ és VÁLLALKOZÁS KÖZÖTT LÉTREJÖTT SZERZŐDÉSSEL megvásárolt termékek jótállásával kapcsolatban ( lásd fent I. pont alatt ):

A jótállás időtartama a FOGYASZTÓ és VÁLLALKOZÁS KÖZÖTT LÉTREJÖTT SZERZŐDÉSSEL megvásárolt termék esetében a vásárlás napjától számított 24 hónap.

(1) A jótállási jogokat (igényt) a termék tulajdonosa (jogosult) érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak minősül.

(2) Jótállási igénye alapján a jogosult választása szerinta) kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek – másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva – aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet; vagyb) az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének az alábbi (4) pont szerinti feltételekkel nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.

(3) Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

(4) A kijavítást vagy kicserélést – a dolog tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve kell elvégezni.

(5) A jogosult a választott jótállási igényről másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a kötelezettnek megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a kötelezett adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

(6) A jogosult a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a kötelezettel közölni. Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a jogosult felelős.

(7) A jótállás időtartama a megvásárolt termék vevő részére történő átadásának napjával kezdődik. Ha a termék üzembe helyezését a vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, a jótállás időtartama a termék üzembe helyezése napjával kezdődik. A jótállási határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.

(8) A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető. Ha a jótállásra kötelezett kötelezettségének a jogosult felhívására – megfelelő határidőben – nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított három hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.

(9) Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a jogosult a terméket rendeltetésszerűen nem tudja használni. A terméknek a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a jótállási igény elévülése újból kezdődik. Ezt a szabályt kell alkalmazni arra az esetre is, ha a kijavítás következményeként új hiba keletkezik.

(10) A jótállási igényt a szolgáltatott dolog minden olyan hibája miatt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, amely a megjelölt hibát előidézte. Ha a jogosult a jótállási igényét a dolognak – a megjelölt hiba szempontjából – elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a jótállási igény a dolog egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

(11) A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a kötelezettet terhelik.

(12) Ha a dolog meghibásodásában a jogosultat terhelő karbantartási kötelezettség elmulasztása is közrehatott, a jótállási kötelezettség teljesítésével felmerült költségeket közrehatása arányában a jogosult köteles viselni, ha a dolog karbantartására vonatkozó ismeretekkel rendelkezett, vagy ha a kötelezett e tekintetben tájékoztatási kötelezettségének eleget tett.

(13) Kicserélés vagy elállás esetén a jogosult nem köteles a dolognak azt az értékcsökkenését megtéríteni, amely a rendeltetésszerű használat következménye.

(14) A jótállásra kötelezett vállalkozás mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

(15) A jótállás a jogosultnak jogszabályból eredő jogait nem érinti.

(16) A kijavítás során a fogyasztási cikkbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.

(17) Kijavítás iránti igény teljesítésekor a vállalkozásnak vagy – a javítószolgálatnál közvetlenül érvényesített kijavítás iránti igény esetén – a javítószolgálatnak a jótállási jegyen vagy ahhoz csatoltan fel kell tüntetnie:a) a kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra történő átvételnek az időpontját, valamint gépjármű esetében a kilométeróra állását,b) a hiba okát és a kijavítás módját, továbbác) a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő visszaadásának időpontját, valamint gépjármű esetében a kilométeróra állását.

(18) Kicserélés iránti igény teljesítésekor a vállalkozásnak a jótállási jegyen fel kell tüntetnie a kicserélés tényét és időpontját.

(19) A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható fogyasztási cikket – a járművek kivételével – az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a kijavítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a vállalkozás, vagy – a javítószolgálatnál közvetlenül érvényesített kijavítás iránti igény esetén – a javítószolgálat gondoskodik.

(20) Ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a vállalkozás nem hivatkozhat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés a) pontja értelmében aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

(21) A vállalkozás a fogyasztó nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni, amelyben rögzíti

a) a fogyasztó nevét, címét, valamint nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a jegyzőkönyvben rögzített adatainak a rendeletben meghatározottak szerinti kezeléséhez,

b) a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott ingó dolog megnevezését, vételárát,

c) a szerződés vállalkozás általi teljesítésének időpontját,

d) a hiba bejelentésének időpontját,

e) a hiba leírását,

f) jótállási igénye alapján a fogyasztó által érvényesíteni kívánt jogot, továbbá

g) a >(23) pont szerinti eset kivételével a jótállási igény rendezésének módját vagy az igény, illetve az az alapján érvényesíteni kívánt jog elutasításának indokát.

(22) Ha a vállalkozás jótállási kötelezettségének a fogyasztó által érvényesíteni kívánt jogtól eltérő módon tesz eleget, ennek indokát a jegyzőkönyvben meg kell adni. A jegyzőkönyvnek tájékoztatást kell tartalmaznia arról, hogy fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti. A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani.

(23) Ha a vállalkozás a fogyasztó jótállási igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is – öt munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a fogyasztót.

(24) A vállalkozás a fogyasztó jótállási igényéről felvett jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni.

(25) A jótállási igény bejelentése nem minősül a fogyasztóvédelemről szóló törvény szerinti panasznak.

(26) A vállalkozásnak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

(27) Kijavításra vagy – a (23) pont szerinti esetben – a jótállási igény teljesíthetőségének vizsgálata érdekében az ingó dolgot elismervény ellenében kell átvenni, amelyen fel kell tüntetnia) a fogyasztó nevét és címét,b) a dolog azonosításához szükséges adatokat,c) a dolog átvételének időpontját, továbbá) azt az időpontot, amikor a fogyasztó a kijavított dolgot átveheti.

(28) A (27) pontban előírtak a jótállási igényről felvett jegyzőkönyvben is teljesíthetők.

(29) Ha a fogyasztó kijavítás iránti jótállási igényét közvetlenül a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál kívánja érvényesíteni, a javítószolgálat köteles a vállalkozást haladéktalanul értesíteni a jótállási igény bejelentéséről.

(30) A javítószolgálat a kijavítást a (26) pontban előírtak betartásával köteles elvégezni.

(31) A javítószolgálat a kijavítás iránti jótállási igény intézésekor a (27) pontban foglaltak megfelelő alkalmazásával köteles eljárni.

(32) A (21)-(28) pontokban, valamint a (30) és (31) pontokban foglalt rendelkezések megsértése esetén a fogyasztóvédelmi hatóság jár el a fogyasztóvédelemről szóló törvényben meghatározott szabályok szerint.

(33) A (32) bekezdésben megjelölt rendelkezések a fogyasztóvédelemről szóló törvény alkalmazásában fogyasztóvédelmi rendelkezések.

Jótállásra, fogyasztói jogokra vonatkozó fontosabb jogszabályok: Ptk. 6:159.-167. §§., 6:171.-173. §§.; 151/2003. (IX. 22.) Korm. r.; 19/2014. (IV. 29.) NGM r., 1997. évi CLV. tv.

Tájékoztató a NEM FOGYASZTÓ és VÁLLALKOZÁS KÖZÖTT LÉTREJÖTT SZERZŐDÉSSEL megvásárolt termékek jótállásával kapcsolatban ( lásd fent II. pont alatt ):

A jótállás időtartama a NEM FOGYASZTÓ és VÁLLALKOZÁS KÖZÖTT LÉTREJÖTT SZERZŐDÉSSEL megvásárolt termék esetében a vásárlás napjától számított 12 hónap.

A NEM FOGYASZTÓ és VÁLLALKOZÁS KÖZÖTT LÉTREJÖTT SZERZŐDÉSSEL megvásárolt termékekre vonatkozó jótállásra a Ptk. 6:159.-167. §§., 6:171.-173. §§. rendelkezései az irányadóak. NEM FOGYASZTÓ és VÁLLALKOZÁS KÖZÖTT LÉTREJÖTT SZERZŐDÉSSEL megvásárolt termék pl. a vevő saját üzletszerű gazdasági tevékenységének folytatása érdekében vagy üzletszerű bérbeadás (gépkölcsönzés) érdekében megvásárolt termék, stb. A NEM FOGYASZTÓ és VÁLLALKOZÁS KÖZÖTT LÉTREJÖTT SZERZŐDÉSSEL megvásárolt termékeket érintő jótállás feltételei:

1., A jótállási jogokat kizárólag a termék tulajdonosa érvényesítheti.

2., A jótállási időtartama a megvásárolt termék vevő részére történő átadás napjával kezdődik. A jótállási határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.

3., Hibás teljesítés esetén a jótállásra jogosult – választása szerint – elsősorban kijavítást vagy kicserélést kérhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatott dolog hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a jótállásra jogosultnak okozott érdeksérelmet. Ha sem kijavításra, sem kicserélésre nincs lehetőség, a jótállásra jogosult – választása szerint – jogosult árleszállítást kérni, vagy a szerződéstől elállni, de jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

4., A vállalkozónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést az áru tulajdonságaira és a jótállásra jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel megfelelő határidőn belül, a jótállásra jogosultnak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül elvégezze.

5., A készülék üzembe helyezése és beállítása nem tartozik a jótállási kötelezettség körébe, ezt a vevő megrendelésre a szerviz külön díjtétel felszámítása esetén vállalja.

Jótállási ügyekben az alábbi elérhetőségek állnak rendelkezésre:

www.parkfenntartogepek.hu

E-mail: info@parkfenntartogepek

Tel.: +36-22-399-872

Meghibásodás esetén kérjük, keresse fel a kereskedőt, vagy szervizpartnerünket. A naprakész szervizjegyzék a Partnereink/Szerviz menüpontra kattintva látható.

0 válaszok

Hagyjon egy választ

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük